netka

Co się zmieniło w stypendiach rektorskich?

Co dokładnie zmieniło się w regulaminie?

Stypendium rektora – jak w ubiegłym roku – przyznawane jest na semestr, ale znaczącą zmianę stanowi sposób liczenia średniej. W poprzednich semestrach wielu studentów nie otrzymało stypendiów z powodu braku możliwości rozstrzygnięcia, kto z nich jest najlepszy. Regulamin w takiej sytuacji nie pozwalał na podział środków czy zwiększenie progu procentowego. Od nowego semestru pod uwagę brana będzie średnia z dwóch semestrów (letniego z roku akademickiego 2019/2020 i teraźniejszego zimowego).

Studenci I roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się o stypendium rektora dopiero na II roku studiów. Przypadek stanowi osiągnięcie tytułu laureata olimpiady, wtedy student otrzymuje stypendium w wysokości 990zł na okres 10 miesięcy. U studentów I roku II stopnia pod uwagę brana będzie średnia z licencjatu.

Ważnym dodatkiem do Regulaminu jest uzupełnienie Tabeli osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych o nowe punktowane pozycje. W przypadku gdy student ubiega się o stypendium rektora osiągniecia te mogą zaważyć na szali. Na przykład, kiedy student ma średnią 4.0, a posiada pracę naukową punktowaną według tabeli za 1 punkt, jego średnia w rankingu wzrasta do 5.0.

Jakie są wysokości stypendiów?

W tym roku akademickim podobnie jak w poprzednich stypendium rektora jest dwustopniowe. Stypendium I stopnia przyznawane jest najlepszemu studentowi z danego kierunku niezależnie od roku studiowania. Przyznawana co miesiąc kwota wynosi aż 990 zł. Stypendium II stopnia otrzymuje 10% najlepszych studentów danego kierunku – uwzględniając rok studiowania. Warto pamiętać, że jeden kierunek potrafi mieć kilka specjalizacji, a te nie są liczone oddzielne. Stypendium II stopnia to 710 zł co miesiąc.

Jak otrzymać stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium rektora, wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty, które znajdziecie tu. Termin I etapu składania wniosków mija 10 marca, II etap trwa nieco dłużej do 10 kwietnia. Listy uprawnionych do składnia stypendium ogłasza dziekanat wraz z początkiem nowego semestru. Uważnie śledźcie stronę internetową Uczelni, by nie przegapić żadnych informacji!

Zmiany w Regulaminie Świadczeń Materialnych wprowadzono na wniosek Rady Studentów PWSZ w Elblągu po licznych konsultacjach ze studentami. W pracach nad nowym wyglądem brali udział prorektor ds. Kształcenia Jerzy Buriak oraz Dorota Pawłowicz, kierowniczka Działu Prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.